praktijk 44

  0638397610

"Wees de zon die schijnt altijd"

Praktijk 44

Coaching – Training – Therapie – Workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Praktijk 44 is eigendom van Dionne Kielman (02-01-1967) en doet 1op1 coaching-, training-, en therapie trajecten. Zowel in de praktijk, op locatie, of online. Ditzelfde geldt voor de Workshops en cursussen. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Praktijk 44.

Artikel 1 Definities.
1.1 Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Praktijk 44, gevestigd aan Nieuwemeerdijk 43, 1171NB te Badhoevedorp en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34340947, ook te vinden op www.praktijk44.nl.

1.3 De consument: de opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 1.4 Diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
1.5 Producten zoals beschreven in de overeenkomst.

1.6 Intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

1.7 Offerte: een schriftelijk aanbod van Praktijk 44.

1.8 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf met praktijk 44 een overeenkomst met heeft gesloten.

1.9 De oplevering vindt plaats na goedkeuring van opdrachtgever, na ingebruikneming door opdrachtgever of door in kennisstelling van opdrachtgever binnen 14 dagen na offerte.

1.10 De overeenkomst tussen partijen op grond waarvan Praktijk 44 zijn producten en diensten aan opdrachtgever levert en waarvan de algemene voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

1.11 De partijen zijn Praktijk 44 en opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12 Vertrouwelijke informatie gerelateerd aan een partij en informatie gerelateerd aan een partij waarvan een partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die naar de aard van de informatie, of onder omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.13 De werknemer is de persoon in dienst van 1 van de partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende partij.

1.14 Een zakelijk cliënt is de opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf

Artikel 2 Toepasselijkheid en interpretatie

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere rechtshandeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming, of de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Praktijk 44 in dien de opdrachtgever de gelding hiervan in eerdere overeenkomsten met Praktijk 44 heeft aanvaard.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de overeenkomst voor zover partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4 Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke actie- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden ook van toepassing, maar kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de consument het meest gunstig is.

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie.

3.1 Alle offertes en aanbiedingen door Praktijk 44 zijn geheel vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2 Het ondertekenen, of per mail akkoord gaan van een offerte van Praktijk 44 resulteert in een overeenkomst met Praktijk 44.

Artikel 4 Uitvoering van overeenkomst.

4.1 Praktijk 44 zal na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen op de datum zoals overeengekomen en de uitvoering binnen de afgesproken periode uitvoeren.

4.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Praktijk 44 de opdrachtgever daarvan in kennis. Een zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum, de consument krijgt de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3 De opdrachtgever erkent geen instructiebevoegdheden te hebben ter zake van het door Praktijk 44 te leveren producten of diensten ten behoeve van de overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten dat nodig is en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk 44 aangeeft noodzakelijk te zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Praktijk 44 worden verstrekt.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk 44 het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6 Praktijk 44 is niet gehouden om werkzaamheden door opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die door of namens de opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een opdrachtgever aangewezen leverancier worden geleverd, alsmede voor de niet of tijdige levering daarvan.

Artikel 5 Duur en beëindiging.

5.1 De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.

5.2 De consument kan de overeenkomst ten aller tijde opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Indien er sprake is van een vooraf vastgestelde looptijd, bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de overeenkomst.

5.3 Een zakelijke cliënt kan overeenkomst(en) tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.4 Praktijk 44 heeft het recht overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De onderneming van zakelijke klant wordt ontbonden of geliquideerd.

Artikel 6 Prijs en betaling.

6.1 Opdrachtgever betaalt Praktijk 44 het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst. Alle door Praktijk 44 genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen is er een aanbetaling vereist. He aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de overeenkomst.

6.2 Alle door Praktijk 44 genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4 Indien een prijs is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Praktijk 44 het recht de prijs hierop aan te passen.

Artikel 7 Overmacht.

7.1 Praktijk 44 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Praktijk 44 door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2 In geval van tijdelijke overmacht zal Praktijk 44 alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijke wijs mogelijk is. Wanner in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Praktijk 44 geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds opgeleverde producten of diensten door Praktijk 44 tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 8 Meerwerk.

8.1 Alle wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, hetzij op verzoek van opdrachtgeven, hetzij als gevolg van het feit dat deze door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd. Aan meerwerk zijn kosten verbonden. Ook op het meerwerk zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

8.2 Indien meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van de opdrachtgever wordt het meerwerk vergoed door de opdrachtgever. Praktijk 44 mag weigeren aan desbetreffend verzoek te voldoen, dan wel in onderhandeling te treden.

8.3 Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van producten en diensten, ook indien er een tijdstip van oplevering is overeengekomen. De opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

8.4 Indien zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst van de opdrachtgever.

8.5 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Praktijk 44 zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Praktijk 44 stelt de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. De consument heeft in dat geval de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9 Betaling.

9.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een opdracht wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Praktijk 44 is er een betalingsverplichting voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na verzenden van de factuur door Praktijk 44 het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2 In genoemde gevallen behoudt Praktijk 44 het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en €50,00 aanmaningskosten verschuldigd.

9.4 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient deze terstond, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur Praktijk 44 op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending gedaan moet worden.

9.5 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van, of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat hij al aan zijn verplichtingen jegens Praktijk 44 heeft voldaan.

Artikel 10. Garantie.

10.1 Praktijk 44 staat ervoor in dat geleverde diensten, producten, of resultaten voldoen aan de overeenkomst met opdrachtgever.

10.2 Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie wanner het gebrek binnen 3 maanden na oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Praktijk 44 gegrond wordt geacht. Praktijk 44 zal voor een passende oplossing zorgen in de vorm van herstel.

10.3 De garantie komt te vervallen indien blijkt dat de opdrachtgever niet de adviezen van Praktijk 44 heeft opgevolgd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten.

11.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder wordt begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, omschrijvingen en adviezen welke Praktijk 44 verstrekt aan opdrachtgever, berusten bij Praktijk 44.

11.2 De opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Praktijk 44 en/of de licentiegevers, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of

vermenigvuldigen van het in het vorig lid bedoelde. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding.

12.1 Overeengekomen partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door 1 van de partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. De partijen leggen deze verplichting tevens aan op eventuele werknemers almede ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

12.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van €5000,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

13.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk 44.

13.2 Praktijk 44 zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Praktijk 44 kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijk gebruik van het geleverde. De opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de overeenkomst.

13.3 Oplevering van de overeenkomst ontslaat Praktijk 44 van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering reeds had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.4 De totale aansprakelijkheid van Praktijk 44 voor directe schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, dan wel door onrechtmatig handelen van Praktijk 44 of door ingeschakelde derden van Praktijk 44, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de overeenkomst bedongen prijs.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk 44 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de opdrachtgever aan kan tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.6 Aansprakelijkheid van Praktijk 44 jegens opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Praktijk 44 gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel is van de overeenkomst is uitgesloten.

13.7 De opdrachtgever vrijwaart Praktijk 44 voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding verband houdende met de overeenkomst en/of de dienst.

13.8 Praktijk 44 kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien Praktijk 44 in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht.

13.9 Praktijk 44 kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien Praktijk 44 wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Praktijk 44 is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht.

13.10 Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of bronmateriaal waarvan de opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven. Onbeschikbaarheid van werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.11 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden.

14.1 Praktijk 44 behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelde ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

14.2 Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.praktijk44.nl en per e-mail aan de opdrachtgever. Niet inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3 Indien een consument een wijziging niet wil accepteren, dient de consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Praktijk 44. Praktijk 44 kan dan de overeenkomst heroverwegen.

Artikel 15 Slotbepalingen.
15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement van vestiging van Praktijk 44.

15.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.4 Indien een bepaling in de overeenkomst of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van bepaling gestalte wordt gegeven.

15.5 Praktijk 44 is gerechtigd de rechten en plichten, die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

Voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2024.